Družbena odgovornost

Fructal želi biti podjetje, na katerega so ponosni lokalna skupnost in drugi deležniki na trgih, kjer nastopamo.

ODNOS DO ZAPOSLENIH:

V Fructalu se zavedamo, da so ljudje glavna gonilna sila in premoženje podjetja. Njihovo znanje, energija, pripadnost in lojalnost ter zavezanost h kakovosti so garancija za uspešno poslovanje Fructala. V podjetju omogočamo optimalne pogoje za prijetno in ustvarjalno delo. Zaposleni nam to vračajo na najboljši način.

Organizacija dela in kultura sodelovanja v Fructalu zagotavljata visoko stopnjo motiviranosti, izpolnitve posameznika in zadovoljstva pri delu, vse ob spoštovanju sodobnih proizvodnih in tržnih zahtev. Temeljno poslanstvo družbe Fructal in vseh zaposlenih je ustvarjati partnerski odnos s potrošnikom in slediti njegovim željam po zdravi prehrani, z znanjem zaposlenih in proizvodnimi možnostmi pa tudi narekovati trende zdravega prehranjevanja.

ODNOS DO LOKALNEGA OKOLJA:

V Fructalu smo odgovorni do lokalnega okolja, v katerem živimo in delamo.

Svojo odgovornost do lokalnega okolja kažemo med drugim tudi tako, da sodelujemo s Kmetijsko zadrugo Vipava. S ciljem doseganja lokalne proizvodnje breskev, je Fructal uvedel nove proizvode z Vipavsko breskvijo, ki jih odlikuje značilen design in ciljana komunikacija za promocijo Vipavske breskve. Na ta način imajo potrošniki priložnost, da z nakupom teh proizvodov podpirajo lokalno pridelavo breskev. Proizvodi so proizvedeni iz sadežev breskev iz edinstvene lokacije v Sloveniji, sončne Vipavske doline, ki je del Mediterana v celinskem delu Slovenije. Sveže, sočne in krepilne Vipavske breskve so pravi odraz narave, v kateri uspevajo, mi pa se trudimo, da pomagamo lokalnim pridelovalcem, da tako tudi ostane.

Vsakega 5. oktobra Fructal praznuje svoj dan, v okviru katerega pripravimo dan odprtih vrat za vse, ki si želijo ogledati, kako poteka predelava sadja in kako nastanejo Fructalovi sokovi, nektarji, otroške kašice Frutek, Frutabele, Fruc in številni drugi izdelki na katere smo izjemno ponosni.

Prizadevamo si, da ustrežemo prošnjam številnih dijakov in študentov, katerih učni oziroma študijski proces vključuje tudi obvezno prakso. Omogočamo jim, da jo opravijo v Fructalu in tako spoznajo poslovne procese v podjetju ter pridobijo nova znanja in izkušnje.

Z rednim sponzoriranjem športnih, družabnih in kulturnih dogodkov prispevamo k dvigu kakovosti življenja v lokalnih skupnostih v katerih bivajo naši sodelavci.

Poleg podpore lokalnemu okolju, smo aktivni tudi v širšem okolju. Ob 40. obletnici Frutka smo v Sloveniji podprli projekt Botrstvo in tako je Fructal postal boter 40 malčkom, ki potrebujejo pomoč. Poleg tega smo ob tem pomembnem jubileju darovali sredstva malčkom iz socialno ogroženih družin v celi regiji, kjer smo prisotni.
Na športnem področju smo v letu 2013 podprli Eurobasket, v letu 2014 pa smo sklenili partnersko pogodbo s Kolesarsko zvezo Slovenije in skupaj s športniki razvili novo športno Frutabelo.

ODNOS DO OKOLJA:

V Fructalu nenehno spremljamo okoljsko uspešnost in si prizadevamo, da so procesi, ki jih izvajamo, okolju prijazni in skladni z veljavnimi pravnimi predpisi. Posebno pozornost namenjamo zagotavljanju ustreznih in učinkovitih ukrepov za zmanjševanje tveganja in obvladovanje okoljskih vplivov in okoljskih posledic. Procesi, ki so povezani z večjimi okoljskimi vplivi, morajo na zadovoljiv način reševati okoljska vprašanja.

Spodbujamo energetsko učinkovitost in učinkovitost izrabe virov, zmanjševanje odpadkov, recikliranje in uporabo čistejše proizvodnje. S stalnim nadzorovanjem pomembnih okoljskih vidikov preprečujemo onesnaževanje okolja. Pri razvoju proizvodov in tehnologij uvajamo rešitve, ki pomenijo manjše obremenjevanje okolja z odpadki in drugimi emisijami, manjšo porabo energije na enoto proizvoda in manjše puščanje ogljičnih odtisov. V marcu 2015 smo s projektom Plastenka za plastenko kot prvi v Sloveniji sklenili krog vračanja odpadne embalaže PET. Z vsemi temi aktivnostmi izpolnjujemo zavezanost k nenehnemu izboljševanju.

Izobražujemo zaposlene in ostale, ki z opravljanjem svoje dejavnosti v Fructalu vplivajo na okolje. Na ta način izboljšujemo potrebno usposobljenost za gospodarno ravnanje z okoljem. Izpolnjevanje zahtev in ciljev okoljske politike in reševanje vprašanj varstva okolja zagotavljamo z notranjim komuniciranjem in aktivnim sodelovanjem vseh, ki so povezani z vplivi na okolje. Zavedamo se tesne povezanosti med dobro okoljsko učinkovitostjo, poslovno uspešnostjo in konkurenčnostjo.

Obveznost izpolnjevanja načel in pravil okoljske zakonodaje vključujemo v pogodbe in druge zavezujoče akte. Politika obveščanja javnosti temelji na transparentnosti, pripravljenosti prisluhniti pripombam, ki so povezane z vplivi na okolje, in takojšnjem ukrepanju.