Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

REGIJSKI KOMERCIALIST (IZVOZNI TRGI)

DELOVNE NALOGE IN ZADOLŽITVE

 • delo z obstoječimi distributerji in aktivno odpiranje novih trgov,
 • sodeluje pri določanju letnega in mesečnih planov prodaje za dodeljene izvozne trge,
 •  primarno deluje na terenu po routing planu ,
 • aktivno išče potencialne nove kupce in navezuje stike z njimi,
 • predstavlja, promovira in prodaja proizvodni program in produkte družbe potencialnim novim in obstoječim kupcem, aktivno komunicira z njimi ter izvaja druge aktivnosti z namenom pridobitve povpraševanj oziroma naročil,
 • nudi kupcem vso strokovno pomoč vezano na vedenje in znanje o produktih, ki jih ponuja, vključno s prezentacijami, prikazom vzorcev in uporabo drugih propagandnih materialov,
 • na osnovi povpraševanj in drugih virov natančno ugotavlja zahteve novih in obstoječih kupcev glede konkretnega naročila,
 • redno in pravočasno sporoča vodji proizvodnje, nadrejenemu in ostalim sodelavcem, ki so vključeni v proces planiranja pridobljena nova  naročila in morebitna odstopanja od obstoječih prodajnih planov,
 • spremlja realizacijo naročil: pravočasnost izdobave, količine izdobavljenega blaga, razmerje naročeno/izdobavljeno in ukrepa v primeru odstopanj,
 • spremlja prodajne cene na svojem trgu,  pripravi  pokalkulacije, ugotavlja doseženo razliko v ceni in pripravi potrebne informacije za nadrejenega,
 • ažurno posreduje nadrejenemu informacije ki lahko kakorkoli vplivajo na uspeh prodaje,
 • opozarja nadrejenega na morebitna nenormalna odstopanja od plana , išče in predlaga rešitve,
 • daje  pobude in predloge za pospeševanje in  povečanje prodaje ,
 • preverja bonitete kupcev,
 • spremlja plačano realizacijo, opozarja kupce na neplačane terjatve in aktivno izvaja izterjavo zapadlih plačil pri kupci
 • rešuje reklamacije, oziroma jih posreduje nadrejenemu , če jih ne more rešiti sam,
 • izvaja prevzete prodajne posle s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu s interesi in navodili družbe,
 • stalno se je dolžan seznanjati s predpisi , spremembami in novostmi na prodajnem področju,
 • pripravlja zahtevana  poročila za svojega nadrejenega, spremlja stroške svojega dela , RVC, konkurenco na trgu  in predlaga ukrepe za zmanjšanje stroškov,
 • dolžan je upoštevati predpise  za varovanje zdravja in varstvo pri delu in cestne predpise

 

ODGOVORNOSTI:

 • za  pravočasno in strokovno pravilno izvedbo nalog, ki izhajajo iz opisa delovnega mesta,
 •  za doseganje postavljenega plana prodaje vrednostno in količinsko,
 • za ohranjanje ugleda družbe,
 • za zaupnost podatkov, s katerimi se seznani pri svojem delu,
 • za pravočasno in pravilno izvedbo nalog, ki  ne izhajajo iz opisa delovnega mesta , jih je pa delavec dolžan dodatno opraviti po nalogu nadrejenega,

 

OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

 • VII., VI. stopnjo – neobvezna;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj v komerciali;
 • ustrezna računalniška znanja;
 • znanje angleščine in (ali) drugega tujega jezika;
 • da je samostojen in samoiniciativen;
 • da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela;
 • timsko delo;
 • vozniški izpit B kategorije.

 

POSEBNI POGOJI:

 • neenakomerno razporejen delovni čas,
 • občasna potovanja (izvozni trgi)

 

KANDIDATU NUDIMO:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesecev in možnost napredovanja;
 • delo v stabilnem in uglednem podjetju;
 • znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja

 

Življenjepis posredujte do vključno 15.07.2019 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: REGIJSKI KOMERCIALIST oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Veselimo se vaše prijave!

 


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.